Amacımız

Projenin Genel Amacı

Düzce ilinde makine imalat sanayiinde sektörle mesleki eğitim arasında işbirliğinin geliştirilmesi, sektör tarafından ihtiyaç duyulan güncel yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin edinimi için gerekli teknolojik altyapının mesleki eğitimle paylaşılması ve bu yetkinliklerin öğrenicilerde geliştirilmesi ve teknolojik altyapının oluşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, mesleki eğitimin teknolojik kapasitesinin artırılması ve iş verimin geliştirilmesi için mevcut ve potansiyel çalışanların bilgi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla Doğu Marmara bölgesinin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.

Projenin Özel Amacı

Bu proje ile Düzce ilinde makine imalat sanayii sektöründe; 1-İhtiyaç duyulan güncel yeterliliklerin hazırlanacak yeterlilik tespit ölçeği ile tespit edilmesi ve mesleki eğitim ve sektörün temsilcilerinden oluşturulacak Sektörel Danışma Kurulu ile paylaşılması ve bu yetkinliklerin edinimi için gerekli teknolojik altyapı yatırımlarının ve gerekli eğitim programların mesleki eğitime transferini sağlayacak adımların Sektörel Danışma Kurulu toplantılarında belirlenmesi ve anket çalışmalarının elektronik ortamda yapılabilmesi sonuçların ve danışma kurulunun aldığı kararların özetlerinin ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması için dijital platformun oluşturulması yoluyla mesleki eğitim ile sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, 2- Düzce MYO Bilgisayar Laboratuvarında makine imalat sanayiinin talep ettiği yetkinliklerin öğrenci ve öğrenicilerde geliştirilmesi için gerekli bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer teçhizatlarına alınması ve güncel eğitim programların satın alınarak mesleki eğitimin altyapısının ve mesleki eğitim program yazılımlarının güncellenmesi ve laboratuvar altyapısı geliştirildikten sonra 300 kişiye 80 saat eğitim verilmesi, 3-Makine imalat sektöründe mevcut ve potansiyel çalışanların iş verimlerini artıracak sosyal becerilerin geliştirilmesi için eğitim müfredatının geliştirilmesi yoluyla makine imalat sanayinde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamasıyla; Doğu Marmara bölgesinde makina imalat sanayindeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliği kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.